O nama

Udruženje „CMER” Centar za monitoring energetike i rudarstva је nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

Višegodišnje iskustvo u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine naših partnera, edukatora i prijatelja su nam pomogli u definisanje strateškog delovanja. Imajući u vidu i stanje životne sredine u regionu započeli smo sa kontinuiranom ekološkom edukacijom.

Projekti

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje radi na sledećim projektima: – Projekat praćenja i ocenjivanja aktivnosti državnih i drugih subjekata u oblasti zaštite životne sredine, – Projekat praćenja i ocevivanja aktivnosti državnih i drugih subjekata u sektorima rudarstva i energetike – Projekat praćenja i ocenjivanja državnih i drugih subjekata u procesu EU integracija, u sektorima sa najvećim uticajem na životnu sredinu

Edukacija

Ekološka edukacija se oslanja na kritičko razmišljanje, konstruktivno rešavanje problema i efikasne veštine u donošenju odluka i uči pojedince da ekološkom problemu pristupe sa više strana da bi doneli pravlinu odluku. Ono čega ovaj pristup nije zagovornik je jedno, isključivo gledište i pristup problemima.

Njen fokus je u stvari na stvaranju populacije koja poseduje svesnost, ponašanje, znanje, veštine i motivaciju potrebne za rešavanje ekoloških problema.

Udruženje „CMER” Centar za monitoring energetike i rudarstva je nevladina i neprofitna organizacija, koja za cilj ima unapređenje životne sredine u regionu. CMER kroz kritički monitoring, praćenje i izveštavanje o procesu reformi i unapređenja politika životne sredine u industrijskim sektorima Energetike i Rudarstva daje svoj doprinos procesu EU integracija. Interes javnosti u sprovođenju politika zaštite životne sredine u sektorima Energetike i Rudarstva je ogroman kao i uticaj ovih sektora za stanje životne sredine i kvalitet života gradjana.

Udruženje „CMER” Centar za monitoring energetike i rudarstva
office@emwsee.org

Energetika

Sektor energetike u Srbiji je jedan od industrijskih motora razvoja. Istovremeno je ovaj sektor i jedan od najvećih zagađivača životne sredine.

Ekologija

Nivo svesti o značaju životne sredine koja utiče na sam kvalitet života svih građana regiona je na niskom nivou. Usled ekonomske krize i svih drugih izazova sa kojima se suočavala srpska privreda, koja je ujedno I najveći zagađivać životne sredine, stepen zaštite životne sredine je na srednjem nivou.

Rudarstvo

Sektor rudarstva ima veliki značaj za nacionalnu ekonomiju država regiona. Površinska i podzemna eksplatacija uglja u kojoj je dominatna eksplatacija uglja lignita ima veliki značaj za energetski sistem država regiona ali i energetsku stabilnost zemlje jer se iz lignita dobija skoro 70% srpske struje.